Registrácia bola ukončená

PRAVIDLÁ A PODMIENKY PRE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV AKCIE BISSELL CASHBACK

Tento dokument obsahuje úplné pravidlá propagačnej akcie pre spokojných zákazníkov Bi Cashback (ďalej len „propagačná akcia“). Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu

Tento dokument obsahuje úplné pravidlá propagačnej akcie pre spokojných zákazníkov Bi Cashback (ďalej len „propagačná akcia“). Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 1. Usporiadateľ propagačnej akcie:

Usporiadateľom propagačnej akcie je spoločnosť ORBICO s.r.o., so sídlom

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, Slovenská republika. IČO: 50799592, zapísaná u Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 118458/B (ďalej len „usporiadateľ“).

 1. Termín a miesto konania propagačnej akcie:

Propagačná akcia prebieha v termíne 01. 12. 2021 do 31. 1. 2022 (ďalej len „obdobie konania propagačnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania propagačnej akcie“), a týka sa iba výrobkov značky Bissell kúpených spotrebiteľom u predajcov AGEM, ALZA, ANDREA SHOP, DATART, NAY, planeo.sk alza.sk, andreashop.sk, datart.sk, hej.sk, euronics.sk, mall.sk, nay.sk.

 1. Účastník propagačnej akcie:

Účastníkom propagačnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ starší ako 18 rokov s trvalým bydliskom, bankovým účtom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník propagačnej akcie“ či tiež „zákazník“). Každý účastník sa môže zúčastniť na akcii iba raz.

 1. Produkty zaradené do propagačnej akcie:

Zákazník, ktorý kúpi v čase konania propagačnej akcie u vybraného predajca niektorý z produktov Bissell v hodnote od 200 € a splní tiež nižšie uvedené podmienky akcie, môže získať nasledujúci finančný bonus vr. DPH za svoj nákup:

CENA PRODUKTU / VRÁTENÁ SUMA

200 € – 279,99 € / 30 €
280 € – 359,99 € / 40 €
360 € a viace / 80 €

Výplatu finančného bonusu robí usporiadateľ prostredníctvom agentúry po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť. Túto akciu nie je možné kombinovať s inými zľavovými akciami.

Vyplatený finančný bonus podlieha dani z príjmu podľa zákona č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmov.

 1. Podmienky účasti na predajnej akcii:

1/ Kúpa jedného z vybraných produktov Bissell v hodnote od 200 € u vybraných Predajcov v období od 01. 12. 2021 do 31. 1. 2022. Kúpou výrobku sa rozumie nákup nového výrobku vrátane jeho prevzatia a uhradenia kúpnej ceny.

2/ Kompletné, včasné a riadne vyplnenie online údajov registračného formulára na webových stránkach www.bissell-cashback.sk a jeho odoslanie vrátane udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje požadované od účastníka sú meno, priezvisko, telefón, e-mail, číslo účtu, kód banky, kód produktu, adresu predajne, číslo pokladničného dokladu alebo číslo faktúry. Pre úplnú registráciu je potrebné vložiť do elektronickej registrácie sken alebo fotku pokladničného dokladu alebo sken či fotku faktúry. Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od dátumu nákupu uvedeného v účtenke od Predajcu.

Pri splnení vyššie uvedených podmienok bude zákazníkovi zaslaná príslušná suma bonusu prostredníctvom spolupracujúcej agentúry, a to na bankový účet zákazníka uvedený cez elektronickú registráciu na www.bissell-cashback.sk. Finančné prostriedky budú poukázané do 28 dní od vytvorenia registrácie. Výplatu finančného bonusu nie je možné robiť inak než bankovým prevodom, iná forma výplaty bonusu vr. hotovosti či poštovej poukážky, je vylúčená.

Uplatniť nárok na finančný bonus je možné pri jednom výrobku jednou účtenkou iba jedným zákazníkom.

V prípade chybných alebo neúplných registrácií bude účastník vyzvaný na ich doplnenie prostredníctvom e-mailu. Orbico s.r.o. nezodpovedá za nedoručenie týchto výziev a ak nebude registrácia doplnená, nebude ani spracovaná. V prípade nesplnenia podmienok či nesprávneho, neskorého, neúplného či nepravdivého vyplnenia registračného formulára nárok na finančný bonus nevznikne. Zákazník zodpovedá za správnosť a úplnosť uvádzaných údajov vr. svojho bankového spojenia.

Spoločnosť Orbico s.r.o. nezodpovedá za chyby pri vyplnení registrácie a za nedoručenie dokladov zaslaných poštou či technické problémy s odoslaním registrácie na internete.

Usporiadateľ propagačnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia a overenia registrácií, pričom zákazník je povinný poskytnúť mu súčinnosť na overenie, inak mu nárok na finančný bonus nevzniká. Účastník propagačnej akcie je povinný uschovať originál účtenky – dokladu o zaplatení akciového výrobku s cieľom overenia nákupu (ďalej len „účtenka“). Pokiaľ na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akciového výrobku spĺňajúcu podmienky týchto pravidiel, t. j. so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, nárok na finančný bonus nevznikne. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov, oznámení a výziev v rámci tejto propagačnej akcie (vr. daňových dokladov), a to formou elektronickej pošty.

Všetky riadne nároky na finančné bonusy budú vyplatené najneskôr do 15. 03. 2022. Reklamácie výplaty bonusu, otázky či ďalšie pripomienky je nutné uplatňovať v spoločnosti ritual communication s.r.o., so sídlom Palackého 75/III, 290 01 Poděbrady, Česká republika (ďalej len „agentúra“) najneskôr do 15. 02. 2021, po tomto dátume v prípade neuplatnenia reklamácie či námietok proti postupu Orbico s.r.o. nároky na vyplatenie finančných bonusov bez ďalšieho zanikajú.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom e-mailu: cashback.bissell@ritualni.cz


 1. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

Účasťou na tejto propagačnej akcii a poskytnutím vyššie uvedených údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, emailova adresa , číslo účtu) dáva účastník akcie súhlas, aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracovávali usporiadateľ a agentúry tieto osobné údaje:

– meno a priezvisko
– emailová adresa, telefónne číslo účastníka, číslo účtu na vrátenie peňazí a kód banky
– kúpený typ výrobku, miesto kúpy (adresa predajne)

Cieľom je sprocesovanie akcie Cashback a umožnenie vyplatenia bonusu a informovanie zákazníka o ďalších ponukách a výrobkoch usporiadateľa v budúcnosti. Číslo účtu a meno a priezvisko je potom spracované z dôvodov stanovených zákonom, najmä č. 586/1992 Zb. o dani z príjmu (ďalej len „ZDP“) a zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve (ďalej len „ZU“), keď ako usporiadateľ, tak agentúra, majú a v budúcnosti budú mať pri vyplatených prostriedkoch dôkaznú povinnosť vo vzťahu k správcovi dane týkajúcu sa vykonaných platieb účastníkom. Usporiadateľ , agentura aj majiteľ značky firma BISSELL International Trading Co. môžu spracovávať a použiť osobné údaje účastníkov na účely tejto akcie a na poskytovanie ďalších ponúk a informácií o svojich výrobkoch, reklamných ponukách vrátane zasielania vzoriek počas 4 rokov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, keď tak usporiadateľ, ako aj agentúra, si môžu ponechať údaje iba v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie povinností stanovených im zákonom ZDP a/alebo ZU. Stiahnutie súhlasu je vykonanou formou zaslania e-mailu alebo listu do sídla usporiadateľa či agentúry, ktorým sú buď sídlo spoločnosti, alebo e-mail cashback.bissell@ritualni.cz.

Účastník má ďalej tieto práva vo vzťahu k svojim osobným údajom a usporiadateľovi a/alebo agentúre:

 • vziať vyššie udelený súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od usporiadateľa a agentúry informáciu, aké osobné údaje spracováva a žiadať kópiu týchto údajov,
 • žiadať od usporiadateľa a agentúry výmaz svojich osobných údajov v rozsahu, ktorý nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami identifikácie platby uloženými usporiadateľovi a agentúre v ZDP a/alebo ZU
 • vyžiadať si v Orbico aj ritual communication aktualizáciu alebo úpravu, prípadne žiadať obmedzenie spracovania,
 • na prenositeľnosť osobných údajov
 • respektíve podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť na súd
 1. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou na propagačnej akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na propagačnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do propagačnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka propagačnej akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ propagačnej akcie nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na propagačnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek propagačnú akciu odvolať, skrátiť, prerušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách propagačnej akcie či jej odvolania, bude toto urobené písomne vo forme dodatku a zverejnené na www.bissell-cashback.sk. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom uverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ propagačnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie bonusu v propagačnej akcii.